دکتر کربلایی آقاجانی، حمید

  دکتر کربلایی آقاجانی، حمید

  محیط های هوشمند، بینایی کامپیوتری
  طبقه چهارم- 414 بال شرقی
  982166165960+
  aghajan@sharif.edu   Home Page