دکتر برجی، امیر

  دکتر برجی، امیر

  الکترو مغناطیس-آنتن- مایکرویو-ساختارهای پریودیک
  طبقه اول- 211 بال غربی
  982166164381+
  aborji@sharif.edu   Home Page